Για Μαθητές

ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ/ΕΦΗΒΟΥΣ

Τμήμα Βαθμίδα Τάξη στο σχολείο: Εξέταση:
Γ1 (1,5h/εβδ.) Α1.1 (1 έτος) 4η-6η Δημοτικού Αρχάριοι
Γ2 (2h/εβδ.) Α1.2 (1 έτος) 5η Δημοτικού-1η Γυμνασίου FIT 1
Γ3 (2,5h/εβδ.) Α2 (1 έτος) 6η Δημοτικού-1η Γυμνασίου FIT 2
Γ4 (3h/εβδ.) Β1 (1-1,5 έτη) 1η -3η Γυμνασίου Goethe-Zertifikat Β1
Γ5 (3,5h/εβδ.) Β2 (1,5-2 έτη) 3η-Γυμνασίου-1η Λυκείου Goethe-Zertifikat Β2
Γ6 (4h/εβδ.) Γ1 (1,5-2 έτη) 1η Λυκείου-3η Λυκείου Goethe-Zertifikat C1
Γ7 (4h/εβδ.) Γ2 (1,5-2 έτη) 1η Λυκείου-3η Λυκείου Goethe-Zertifikat C2

 

Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες,

Liebe Schüler und Schülerinnen,

Σε αυτό το σημείο θα μιλήσουμε για τα γλωσσικά επίπεδα στην Γερμανική Γλώσσα (Παιδιά & Ενήλικες):

In diesem Punkt werden wir über die Niveaustufen in der  deutschen Sprache diskutieren (Kinder & Erwachsene):

A1: Στοιχειώδης χρήστης της γλώσσας Elementare Sprachverwendung

Ο μαθητής αναμένεται να κατανοεί και να χρησιμοποιεί οικίες, καθημερινές εκφράσεις και πολύ απλές προτάσεις, οι οποίες τον βοηθούν να ικανοποιήσει συγκεκριμένες ανάγκες του.

Kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze verstehen und verwenden, die auf die Befriedigung konkreter Bedürfnisse zielen.

A2: Στοιχειώδης χρήστης της γλώσσας Elementare Sprachverwendung

Ο μαθητής αναμένεται να κατανοεί προτάσεις και συνηθισμένες εκφράσεις που έχουν άμεση σχέση με τις εμπειρίες του (π.χ. πληροφορίες για τον εαυτό του και την οικογένειά του, για αγορές, την εργασία, το άμεσο περιβάλλον).

Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die mit Bereichen von ganz unmittelbarer Bedeutung zusammenhängen (z. B. Informationen zur Person und zur Familie, Einkaufen, Arbeit, nähere Umgebung).

B1: Αυτόνομος χρήστης της γλώσσας Selbstständige Sprachverwendung

Ο μαθητής αναμένεται να κατανοεί τα βασικά σημεία του λόγου, αν χρησιμοποιείται κατανοητή επίσημη γλώσσα και αν πρόκειται για οικεία θέματα σχετικά με την εργασία, το σχολείο, τον ελεύθερο χρόνο κλπ. Να χρησιμοποιεί τη γλώσσα σε συνθήκες που προσφέρονται για τη χρήση της κατά τη διάρκεια ταξιδιών σε περιοχές όπου χρησιμοποιείται αυτή η γλώσσα.

 

Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache verwendet wird und wenn es um vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht. Kann die meisten Situationen bewältigen, denen man auf Reisen im Sprachgebiet begegnet.

B2: Αυτόνομος χρήστης της γλώσσας Selbstständige Sprachverwendung

 

Συνεννοείται με ευχέρεια και αμεσότητα με άτομα που έχουν ως μητρική τη γλώσσα-στόχο, καθιστώντας τη συνομιλία μαζί τους φυσική και απρόσκοπτη και για τις δύο πλευρές. Μπορεί να διατυπώνει τις απόψεις του διεξοδικά και με σαφήνεια, να εξηγεί τη θέση του πάνω σε ένα επίκαιρο ζήτημα και να αναφέρει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα διαφόρων πιθανοτήτων.

Kann sich so spontan und fließend verständigen, dass ein normales Gespräch mit Muttersprachlern ohne größere Anstrengung auf beiden Seiten gut möglich ist. Kann sich zu einem breiten Themenspektrum klar und detailliert ausdrücken, einen Standpunkt zu einer aktuellen Frage erläutern und die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten angeben.

C1: Αυτάρκης χρήστης της γλώσσας Kompetente Sprachverwendung

Ο μαθητής είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τη γλώσσα αποτελεσματικά και ευέλικτα στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή ή στην εκπαίδευση και τις σπουδές. Να παράγει σαφή, ορθά δομημένο και εκτενή λόγο, ακόμη και για πολύπλοκα θέματα, χρησιμοποιώντας σωστά διάφορα συνδετικά στοιχεία.

Kann die Sprache im gesellschaftlichen und beruflichen Leben oder in Ausbildung und Studium wirksam und flexibel gebrauchen. Kann sich klar, strukturiert und ausführlich zu komplexen Sachverhalten äußern und dabei verschiedene Mittel zur Textverknüpfung angemessen verwenden.

C2: Αυτάρκης χρήστης της γλώσσας Kompetente Sprachverwendung

Ο μαθητής είναι βασικά σε θέση να κατανοεί χωρίς πρόβλημα ο,τιδήποτε διαβάζει ή ακούει. Μπορεί να συνοψίσει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε γραπτές ή προφορικές πηγές, αναπαράγοντας τα επιχειρήματα και τις εκτιμήσεις που εμπεριέχονται σ’ αυτές.

Kann praktisch alles, was er / sie liest oder hört, mühelos verstehen. Kann Informationen aus verschiedenen schriftlichen und mündlichen Quellen zusammenfassen und dabei Begründungen und Erklärungen in einer zusammenhängenden Darstellung wiedergeben.

⃰Οι διαφορές στις εξετάσεις παιδιών και ενηλίκων αφορούν τις πηγές θεμάτων και τα ειδικά ενδιαφέροντα κάθε ηλικιακής ομάδας, αλλά τα γλωσσικά επίπεδα και οι διδακτικοί στόχοι παραμένουν ίδιοι.

⃰Die Unterschiede der Prüfungen für Kinder und Erwachsene haben mit den Themenquellen und den spezifischen Interessen der jeweiligen Altersgruppe zu tun, aber die Sprachstufen und die Unterrichtsziele bleiben die gleichen.

 

 

TOP